Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Adatvédelmi Nyilatkozat alapja, Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és
Felelősség” fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai
védelméhez”.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a BSS- Plussz 2008 Kft.
(székhelye: 1205 Budapest, Pannónia u.30. adószám:14430675-2-43 , cégjegyzék szám: 01-
09-903582), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.bss.hu weboldal (a
továbbiakban: „weboldal”)) keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó
szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
1, BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:
A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett
szoftverek üzemeltetését maga végzi.
Az Adatvédelmi nyilatkozat minden felhasználó számára elérhető, vagy a www.bss.hu
„Adatvédelmi Nyilatkozat” linken, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó összes
weboldalon telje tartalomban, vagy a nevezett honlapra mutató hivatkozás által.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat
feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozatra mutató hivatkozás folyamatosan elérhető a
Szolgáltatás nyitóoldalán.
1.1 Az Adatvédelmi Nyilatkozat az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései
alapján készült. Az Adatkezelési nyilatkozat módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása
esetén, illetve a BSS-Plussz 2008 Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési nyilatkozat
bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. A BSS- Plussz 2008 Kft.
a Nyilatkozat módosításáról minden esetben megfelelően, és a GDPR-ban meghatározott
átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.

1.2 Adatvédelmi Nyilatkozat alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
a továbbiakban: „Infotv.”)

– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
– 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.), – 2008. évi XLVIII. törvény –
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
3, DEFINÍCIÓK:
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről;
érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja
(azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat,
érdeklődőket is);
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
profilalkotás: személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely
olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai
véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon
vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy
egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.
1.3 Adatkezelő személye
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az
Üzemeltető, további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Üzemeltető által kezelt személyes
adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás
felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

4. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS:
4.1 A honlap látogatottsági adatainak kezelése
A Szolgáltatást igénybe vevők számítógépeinek egyes adatai, IP címei a honlap-látogatottsági
adatok generálása és a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra
kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A
naplófájlokról statisztika készül, a naplóállományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az
Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz
nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
4.2 Cookie-k és web beaconök elhelyezése, célja
A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (ún. cookie-kat)
telepíthet a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó
további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az
adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető
nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-
kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
 Beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a
számítógépén.
 A cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel
összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint
lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is
telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül
ellátogat egy másik weboldalra.

Az Üzemeltető honlapjain web beaconöket nem alkalmaz.
4.2.1. A honlapokon megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért a honlapok böngészése
során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ügyfél számítógépén. Ennek célja
lehet, hogy az Ügyfelet érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ügyfél számára, vagy, hogy
statisztika készíthessen a honlap látogatóiról és azok böngészési szokásairól.

Hogyan használja a Google a cookie-kat?
A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével
a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt
nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és
könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az
internet használata sokkal nehézkesebb lenne.
Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Ilyen cél például a biztonságos keresés
beállításainak megjegyzése, az Ön számára lényegesebb hirdetések megjelenítése, az adott
oldalakon fogadott látogatók számának rögzítése, segítségnyújtás a szolgáltatásainkra történő
regisztrációban, az adatok védelme, valamint ahirdetésbeállításokmegjegyzése.
Láthatja aGoogle által használt cookie-k listáját, és megtudhatja, hogy a Google és partnerei
miként használnak cookie-kat ahirdetésekben. Azt, hogy miként védjük az Ön adatait a
cookie-k és egyéb információk használata közben,adatvédelmi irányelveink ismertetik.
4.3. Kezelt adatok köre: hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím, üzenetküldés
esetén az adatokat nem tároljuk, az üzenet az e-mailekhez hasonlóan rögtön a küldő e-mail
fiókjába érkezik az önkéntesen megadott adatokkal és tartalommal.
5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:
 A Szolgáltatás hatékonyságának növelése.
 A regisztrált felhasználók azonosítása.
 A Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése.
 Felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével
kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos
információk stb.).

 Működési problémák elhárítása.
6. ADATTOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI:
Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására
alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került
adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi
esetekben is sor kerülhet:
 A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető.
A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve
alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is
levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga
személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé
tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.
Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján
történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az
ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a
nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja
megakadályozni.
 A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az
Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes
felhasználók adatainak felhasználásával.
 A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági
statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival)
is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére
egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert
titoktartási kötelezettség terheli.
Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók
hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a
jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában
foglaltaknak megfelelően.
 Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal
a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz
fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi
rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

7. ADATBIZTONSÁG:
Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít
ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett
tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai
kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre.
Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen
az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó
üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is

megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon
is felhasználhatják.
A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk
használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi
tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való
kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani.
Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára,
ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai
feletti rendelkezés lehetőségét.
8. TÖRVÉNYTELEN INTERNETES HIVATKOZÁSOK:
A BSS-Plussz 2008 Kft. elhatárolja magát azoktól az esetektől, amikor az általuk üzemeltetett
oldalakon rá mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat
hordozó, illetve bárkit sértő tartalmakat hordozó internetes oldalakon helyezik el. A linkelésre
vonatkozó szabályok megsértése esetén a BSS- Plussz 2008 Kft. jogosult a honlapra mutató
link azonnali eltávolítását, továbbá a jogsértéssel felmerült esetleges kárának a megtérítését
követelni.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
9.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat
 Felvilágosítás. A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról
tájékoztatást kérni az info@bss.hu e-mail címen.
 Adatmódosítás, adattörlés. A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak
lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a
személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált
felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését
vagy adatai törlését: info@bss.hu
 Jogorvoslat. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai
védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó
részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
9.2 Felelősség
Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy
közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.
Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik
személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más
személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy
jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy
jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető

megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre
vonás érdekében.
9.3 Módosítás
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás
esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás
nyitóoldalán.
Készült: 2018. március 22.

A weboldalon cookie-kat használunk, melyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close